Nová multifunkční aréna spolu se stavbou hotelu, tréninkové haly a parkovacího domu vytvoří živou část města se širokou nabídkou služeb a obchodů.

Návrh vychází ze základního abstraktního schématu třech různých nádob položených na společné podstavě. Každá nádoba má jiný tvar a je jinak veliká, ale všechny tři vycházejí ze stejného základu. Společná podstava objímá všechny tři objemy. Definuje nový důležitý bod v území.

Trojici – arénu, hotel a malou halu umisťujeme do zadní části řešeného území a vytváříme tak odstup od obytné čtvrti – prostor pro zelený prstenec sloužící jako filtr mezi bytovými domy a multifunkčním areálem. Objekty a prvky navržené v rámci prstence mají dostředný směr a táhnou pozornost návštěvníka k aréně.

Návrh vychází ze základního abstraktního schématu třech různých nádob položených na společné podstavě. Každá nádoba má jiný tvar a velikost, ale všechny tři vycházejí ze stejného základu a ten definuje nový důležitý bod v území. Společná podstava objímá všechny tři objemy.

Trojice objektů – aréna, hotel a malá hala, je umístěna do zadní části řešeného území a tím je vytvořen odstup – prostor pro zelený prstenec, který slouží jako filtr mezi plánovanou obytnou čtvrtí Nová Cihelna a multifunkčním areálem. Objekty a prvky navržené v rámci prstence mají dostředný směr a táhnou pozornost návštěvníka k aréně. Prstenec je jasně ohraničen ulicí, která jej obkružuje z jižní strany a  zároveň tvoří propojení s veřejným parkem. Směrem k městu orientujeme hotel a protáhlou špičku arény, která obsahuje ubytování pro hráče, administrativní plochy, muzeum a fanshop. Aréna díky tomu městu nastavuje svou každodenně využívanou tvář a zároveň tyto provozy získávají jedinečný výhled. Zadní část areálu slouží pro zásobování, účinkující, zaměstnance a technický provoz.

Do areálu vedou tři možné směry příchodu. Nejdůležitější z nich – jižní – vede směr příchodu z centra města, je to rozhlehlý veřejný vstupní předprostor, který navazuje na hlavní komunikační osy navržené v územní studii čtvrti Nová Cihelna. Piazzetta před monumentálním schodištěm je tvořena dlážděnými pásy střídajícími se se štěrkovým trávníkem, který zvyšuje přirozený vsak dešťové vody v území. Jednotlivé pruhy od sebe dělí lineární osvětlení vsazené do dlažby a kovové pásky s důležitými milníky arény.

Druhý přístup vede návštěvníky přijíždějící kyvadlovou dopravou od zastávky u točny MHD a cyklisty, kteří si mohou kolo zaparkovat před schodištěm mezi tréninkovou halou a hotelem. Poslední směr ze severu je určen pro účinkující, hráče a zaměstnance. Díky veřejně přístupné platformě zůstává celé území prostupné.

Parkovací dům navrhujeme co nejblíže ke sjezdu z nového obchvatu I/36, svou pozicí zároveň částečně cloní objekty rozvodny přenosové soustavy sousedící s řešeným územím.

 

Tvar multifunkční haly vychází z optimálního návrhu hlediště uspořádaného okolo lední plochy. Hlediště doplňujeme do tvaru oválu a vytváříme tak vizuálně zajímavou křivku ukončení tribuny. V jižní části budovy směřující k městu objem rozšiřujeme o další provozy – administrativu, polikliniku, ubytování, muzeum a fanshop – a hala tak dostává svůj finální vejčitý tvar. Střecha je tvořena kulovým vrchlíkem seříznutým tělem haly. Protažení haly k městu tak snižuje fasádu exponovanou k obytné čtvrti a zároveň ještě více podporuje dynamiku celého tvaru. Plášť budovy multifunkční arény je tvořen hliníkovými lamelami tvořenými hliníkovým plechem na ocelovém rámu. Lamely kryjí lehký prosklený obvodový plášť. V částech budovy bez prosklení tvoří spodní vrstvu fasády zateplení s provětrávanou mezerou. Prostor mezi lamelami a LOP je opatřen montážními láv­kami pro mytí obvodového pláště. Zábradlí a schodiště vedoucí na spodní platformu je železobetonové monolitické pohledové.

Hala je navržena pro zápasy hokejové extraligy i další kulturní či sportovní události (koncert, veletrh, atletika apod.). Spodní prstenec je přístupný jak z úrovně platformy/hlavního vstupního podlaží, tak z ochozu barového patra. Ve středové poloze nad trestnou lavicí je vymezena klubová, která disponuje vlastním barem s výhledem na hrací plochu i samostatným kontrolovaným vstupem. Nad střídačkou jsou vymezena sedadla vyhrazená pro Spotlight Club s přístupem do VIP baru pod tribunou, ze kterého navštěvníci mohou sledovat hráče mířící z šaten na hrací plochu.

Horní prstenec je navržen v maximálním možném sklonu tak, aby byla zajištěna nejlepší možná viditelnost na hrací plochu, a zároveň byl minimalizován rozpon střešní konstrukce haly. Diváci vstupují v úrovni 6. nadzemního podlaží, kde jsou navrženy dostatečné kapacity občerstvení, fanshopů i záchodů tak, aby bylo možné vše komfortně stihnout v průběhu přestávky. Horní prstenec je v prostoru za stage doplněn o centrální bar, který je vizuálně propojen s herní plochou. V nejvyšší části hlediště se nacházejí nouzové východy z tribuny sloužící pro případ evakuace. Nad tribunou jsou navrženy komentátorské boxy s vlastními vertikálními jádry vedoucí přímo na podlaží hrací plochy, kde je umístěn i pressroom. V návaznosti na komentátorské boxy jsou navrženy také prostory pro režii haly.