Náměstí – Park – Křižovatka

Zpřehlednit prostor vymezený městskou třídou, bytovými domy a budovou bazénu s klidným zatravněným středem. V každém z rohů místo k zastavení.

Hlavním konceptem návrhu je vytvoření funkčního zeleného středu náměstí a posílení městského prostředí po jeho obvodu. Zklidněná pobytová plocha před bazénem směřuje chodce do zeleného středu, který slouží jako pobytový trávník se stupni na sezení.

Tržní náměstí ve struktuře města Liberec patří k větším veřejným prostorům avšak nemůže konkurovat svou funkcí náměstím v historickém centru. Jeho role může spočívat v rozšíření nabídky městských prostorů po obvodu centra – otevřených městských prostorů, které zvou k setkávání a trávení volného času.

V současnosti je náměstí nejživější na straně bazénu, zároveň v této části dochází k největšímu konfliktu s automobilovou dopravou. Střed náměstí je nepřehledný a neprostupný, prostor kolem stávající kašny minimálně využívaný. Západní cíp náměstí slouží jako velké parkoviště. Parkovací plocha odděluje zelený střed a činí ho nedostupným. V parkovacích plochách absentují stromy. Zastávky autobusů jsou nevhodně rozptýleny, z některých směrů je bazén od autobusu špatně přístupný. Před prostor výstaviště je řešen jako zpevněná plocha s alejí stromů vedoucí ke vstupní bráně. Mezi stromy jsou v dlažbě vymezena parkovací stání. Je zde prostor pro konání trhů nebo jiných událostí.

Ve třech rozích trojúhelného náměstí jsou umístěné body zastavení v městském prostoru.

Malý objekt kavárny a WC

Café bar s vnitřním barovým sezením obsluhuje v létě stolky v exteriéru. Dvě samostatné toalety jsou přístupné z exteriéru i mimo otevírací dobu baru. Bar je umístěn naproti bazénu svou prosklenou stěnou se otáčí do prostoru náměstí, jeho hmota chrání sezení před hlukem z přiléhající komunikace.

Fontána

Stávající fontána je ze středu náměstí posunutá do jižního rohu. Je umístěná v rozšířené chodníkové ploše. Stane se tak více součástí městského prostoru. Kolem kašny jsou lavičky a pítko ve stínu stávajících kaštanů. Fontána má svojí výtvarnou kvalitu a tvoří pomyslnou dvojici s fontánou – kapkou u plaveckého bazénu.

Městský záhon

Severozápadní cíp je obsazen plochou malého městského záhonu. Ten může sloužit jako zahradní plocha obhospodařovaná residenty, nebo trvalková plocha ve správě města.

Střed náměstí

Je řešen jako velkorysý pobytový trávník. Jeho západní strana je osazena třemi betonovými stupni na sezení. Stupně podporují setkávání a trávení volného času ve středu náměstí. Pobytový trávník je chráněn po obvodu stromořadími v chodníkách. V jeho středu jsou umístěny hájky světlých korun – břízy, osiky, které v létě dodají lokálně stín. Ve středu je plocha pro grilování s pevným stolem s lavicemi.

Před bazénem

Prostor před bazénem je zpevněný s vysazenými stromy v dlažbě. Je to místo pro rozptyl návštěvníků bazénu, čekání na autobus.Před prostor výstaviště – zpevněná plocha s parkováním mezi stromy. Prostor pro konání trhů a jiných událostí.

Návrh respektuje současné podmínky místa a je navržen s ohledem na měnící se klima městského prostředí.  Jsou vytvořeny dostatečně velké prokořenitelné prostory pro stromy v dlažbě (a to i pro ty stávající). Dešťová voda je v maximální míře využívána. Zpevněné plochy jsou vyspádovány do ploch zeleně. Plochy pěších komunikací jsou spádovány do parkovacích stání, které jsou zadlážděny žulovou kostkou s vegetační spárou. Dlážděné plochy jsou také spádovány k prokořenitelným prostorům stromů v dlažbě.