Do Vráta za vzděláním z Vráta do krajiny...

Přerod areálu v moderní provoz s historickou i moderní vrstvou. Krajina jako sjednocující prvek rozvojového území. Udržitelnost, re use a šetrné nakládání se zdroji.

Řešené území leží na pomezí města a otevřené krajiny. Je obklopeno obytnou zástavbou, průmyslovými areály a zemědělskou krajinou, která je z větší části určena k budoucímu rozvoji města. Cílem návrhu je vytvořit přírodně pobytový prostor celo-městského významu. Obyvatelé Českých Budějovic zde pohodlně stráví den při prohlídce Areálu Vráta, letním koupání, pozorováním přírody i sportovními aktivitami.

Záměrem našeho návrhu je zpřístupnění spalovny široké veřejnosti a vytvoření atraktivního cíle a současně zajištění bezkolizního provozu spalovny. Technologický objekt jsme doplnili o střešní vědecký IQ sál s interaktivní výstavou zaměřenou na vědu a pokrok v oblasti cirkulární ekonomiky, školicí místnosti a dílny pro doplňkový program základních a středních škol a širokou veřejnost. Důraz klademe na opětovné využití materiálů – část konstrukce je ponechána jako průmyslové dědictví a je využita jako vstupní objekt, fasádní plechy jsou použity na fasádě nové spalovny, betonová a asfaltová suť je použita při terénních úpravách teras a okolí.

Návštěvník je veden po rampě k proskleným výtahům vedoucím skrz technologickou halu přímo do expozice. Po prohlídce návštěvníci sestupují po spirálovitých střešních terasách k restauraci u vstupu a cestou si užívají výhledy do okolí. Areál je integrován do širší rybniční krajiny, která se stává rekreační páteří rozvíjející se lokality. V této nově pojaté krajině je zasazeno seskupení tří objektů – spalovna, vstupní objekt se zauhlovacím mostem a komín. Vše je sjednoceno červenou barvou, která je komplementární k všudypřítomné zelené, odkazuje k transformaci starého v nové a v objektu komína, nepřehlédnutelného v panoramatu města, signalizuje nový rozvojový počin ve východní části města.

Areál spalovny je rozdělen na uzavřenou část zajišťující provoz spalovny a část pro veřejnost. Středové pole nejvyšší části stávající výtopny je zachováno, odhaleno na ocelovou konstrukci a využito jako vstupní bod a rozcestník k různým náplním areálu a širší nově pojaté krajiny. V přízemí je do něj vložena restaurace v jejímž dosahu je umístěno dětské hřiště, jezírko, komín s lezeckou trasou a parkoviště. Hlubinný zásobník uhlí je transformován na „Event and Art space“ – stávající přesypový objekt slouží jako vstupní objekt do podzemí, které je očištěno a zakonzervováno tak, aby v něm mohli probíhat specifické kulturní akce. Krajina plynule vstupuje do areálu a propojuje novou spalovnu s okolím a zároveň propojuje celou oblast v jeden celek sítí cest a cyklostezek. Rybniční soustava je přetvořena v propojený systém, ve kterém má každý rybník svou vlastní krajinotvornou úlohu, Kamenný rybník je přečištěn a je zde nová pláž. Tématem drobné architektury je recyklace materiálů a tepla, které je využito v mokřadním wellness. Součástí krajiny jsou zájmové body jako ptačí pozorovatelna, pastviny nebo pobytové louky.

Krajinářské řešení

Řešené území leží na pomezí města a otevřené krajiny. Je obklopeno obytnou zástavbou, průmyslovými areály a zemědělskou krajinou, která je z větší části určena k budoucímu rozvoji města. Cílem návrhu je vytvořit přírodně pobytový prostor celo-městského významu. Obyvatelé Českých Budějovic zde pohodlně stráví den při prohlídce Areálu Vráta, letním koupání, pozorováním přírody i sportovními aktivitami. Návrh je koncipován tak, aby se minimalizoval průnik přírodních částí krajiny s částmi pobytovými. Obytné části krajiny navazují na obytné části města, oživují vstupní partery do krajiny a vybízejí obyvatele ke vstupu. Důraz je zde kladen na vysokou programovou variabilitu. Přírodní části krajiny vytvářejí v maximální možné míře propojený sys¬tém, který umožní nerušený pohyb zvěře a živočichů a poskytne pestrou směs vegetačních prvků.

Návrh přistupuje k řešenému území jako k celku. Krajina plynule vstupuje do města, město je nedestruktivní součástí krajiny. Návrh hledá souvislosti mezi jednotlivými složkami a snaží se je propojit v jeden funkční celek. Nový areál spalovny nemá na okolní krajinu jen negativní vliv, může jí i obohatit a podpořit její atraktivitu. Stávající mokřadní krajina je chráněna od negativních vlivů lidské činnosti. Rybniční soustava je přetvořena v propojený systém, kde každý rybník nese vlastní krajinotvornou úlohu. Cestní síť citlivě reflektuje území, kterým prochází. Prvky vybavenosti jsou rozmístěny s ohledem na charakter prostředí, do kterého jsou vloženy. Tématem nové architektury je recyklace odpadního materiálu a odpadního tepla. Architektura přebírají plášť stávající teplárny. Odpadní teplo ze spalovny je využito v blízkém mokřadním wellness.